Távmunka – egy atipikus munkaviszony

TÁVMUNKA - Egy atipikus munkaviszony

A 21. század az atipikus munkaviszonyok kora, most az egyik ilyen alternatívának, a távmunkának a kereteit, előnyeit és lehetőségeit vettük sorra.

TÁVMUNKA – Egy atipikus munkaviszony

Definíció

 • A legtágabb megközelítés szerint minden olyan munka távmunka, amikor a munkavégzés során a munkáltató és a munkavállaló térben távol van egymástól.
 • A távmunka legáltalánosabb definíciója szerint távmunkás az, aki munkajogviszonyban áll oly módon, hogy munkaidejének legalább ötven százalékát a munkáltató fő telephelyétől távol tölti és munkájához számítógépet és telekommunikációs kapcsolatot használ.
 • Szűkebb értelemben távmunka az a munkaszervezeten belül végzett munka, mely a hagyományos szervezeti karakterektől térben és időben független, valamint számítástechnikai és telekommunikációs eszközökkel támogatott.

Európai Távmunka keretmegállapodás alapelvek

 • Önkéntes jellegű
 • Munkaszerződésben is elő lehet írni, de később is választható
 • Ha ez eredeti szerződésben nem volt előírva:
  • Ha a távmunka nem része az eredeti munkaköri leírásnak, és a munkaadó ajánlatot tesz a távmunkavégzésre, azt a munkavállaló elfogadhatja vagy visszautasíthatja.  (ha visszautasítja a munkavállaló, emiatt nem lehet kirúgni)
  • Munkavállaló fejezi ki abbéli szándékát, hogy távmunka keretei közt dolgozzon, a munkaadó elfogadhatja vagy visszautasíthatja ezt az ajánlatot.
 • Diszkrimináció tilalmának elve a munkavállalót nem érheti hátrány, azért mert távmunkában dolgozik
  • Vagyis az információhoz való hozzájutásnak, szakmai előmenetelnek, képzések hasonlónak kell lenni mint a telephelyen dolgozónak.
 • A munkáltató felelős az adatok védelméért (megfelelő eszközök, szoftver biztosítása
 • Távmunkázó privát szférájának védelme (nem ellenőrizhetik oly módon, ami sérti a privát szféráját)
 • Távmunkavállaló lehetőség szerint maga dönthesse el, hogyan szervezi munkaidejét.

Felelősségi körök

A munkaadót terheli a rendszeres távmunka végzéséhez szükséges

 • eszközök biztosítása,
 • üzembe helyezése és karbantartása,
 • hacsak a távmunkavállaló nem saját eszközeit használja.
 • Ha a távmunkát rendszeresen végzik, a munkaadó ellentételezi vagy fedezi a munkavégzés, így különösen az adattovábbítás/kommunikáció okán közvetlenül felmerülő költségeket

A távmunkát végző

 • megfelelően karbantartja a számára biztosított eszközöket,
 • és segítségükkel az internetről nem gyűjt, és azon nem terjeszt jogellenes adatokat.

Távmunka szerződéses kerete többféle lehet:

 • Megbízási szerződés
 •  vagy vállalkozási szerződés:
  • egyrészt a munkaidő, munkahely meghatározása teljesen a távmunkás lehetősége legyen,
  • valamint egzisztenciális feltétel: a piacon önállóan megjelenő személyről legyen szó .
 • Munkaszerződés:
  • a munkavégzés a munkát adó utasításainak megfelelően történik,
  • az ellenőrzés és a felügyelet valamilyen formája is megjelenik a jogviszonyban.

Munkaszerződés tartalma

A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában

 • a munkáltató általi ellenőrzés,
 • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá
 • arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

Eltérő megállapodás hiányában:

 • A munkavállaló munkarendje kötetlen.
 • A munkáltató utasítási kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.

Munkáltató jogai

Az ellenőrzés nem sértheti a munkavállaló magánszféráját és magán adatait. A munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot.

 • Eszköz használat szabályozása
  • Az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja.
  • Ha a munkáltató nem biztosít eszközöket akkor a szerződésbe foglal távmunka költségei a személyi jövedelemadóból jóváírható.

SZJA-ból elszámolható költségek:

 1.  a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 200 ezer forintot meg nem haladó kiadás,
 2. a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 200 ezer forintot meghaladó kiadás esetében 33 százalékos leírási kulcs alkalmazásával értékcsökkenési leírás címén megállapított összeg; c) az internethasználat díja (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díjat),
 3. a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja azzal, hogy ha a lakás és a munkavégzési hely műszakilag nem elkülönített, akkor e kiadás(oka)t a távmunkavégzéssel arányosan, az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő, m2, m3 stb.) alapulvételével lehet figyelembe venni;

Rendeleti szabályozás a COVID miatti távmunkára- könnyítések

A munkavégzés helye szabadon választhatóvá válik, a távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat. (Utóbbi homeoffice-nak  nevezi a köznyelv, részleges távmunkát jelent.)

A munkavédelmi Tv. előírásokat nem kell alkalmazni. Helyette “távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg”.

A munkáltató távmunkavégzés esetén költségtérítés formájában hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz: ennek mértéke havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 % lehet.

Források

Megosztás:

Hasonló bejegyzések:

Munkalehetőségek, állások, hr szolgáltatások
Kedvenceink
Állásaink